0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار CRASH ROYAL حکم پاسور انفجار۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Grzegorz Adamiak
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۱۹:۴۵
Mariusz Baron
۳
۰
Grzegorz Marud
Finished
۰۰:۳۵
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Iwasyszyn Wojciech
Finished
۰۶:۴۰
Kacper Marchlewski
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۴۵
Szymon Sporek
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۵۰
Mateusz Burkacki
۲
۳
Iwasyszyn Wojciech
Finished
۰۷:۳۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Frantisek Krcil
Finished
۰۹:۲۵
Petr David
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Lukasz Nadolski
۱
۳
Michal Olbrycht
Finished
۰۹:۳۵
Kacper Slawinski
۱
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۱۲:۳۵
Daniel Lis
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۴:۳۰
Kacper Slawinski
۰
۳
Szostok Sebastian
Finished
۱۵:۲۶
Krystian Kolodziej
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۲۱:۰۰
Wisniewski Bartlomiej
۳
۱
Michal Skorski
Finished
۲۱:۵۵
Daniel Lis
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۲۳:۲۵
Linek Adam
۳
۰
Kacper Marchlewski
Finished
۰۰:۰۵
Rudomina Kamil
۱
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۰:۳۰
Rudomina Kamil
۲
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۲:۱۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Kacper Marchlewski
Finished
۰۲:۴۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Aleksander Lilien
Finished
۰۳:۳۵
Iwasyszyn Wojciech
۲
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۴:۲۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۲
Rudomina Kamil
Finished
۰۴:۴۵
Adrian Fabis
۳
۲
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۴:۴۵
Aleksander Lilien
۳
۲
Kacper Marchlewski
Finished
۰۵:۱۰
Mariusz Baron
۱
۳
Buczynski Witold
Finished
۰۵:۲۴
Adrian Fabis
۲
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۷:۵۵
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۸:۱۵
Lukasz Nadolski
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۲۰
Grzegorz Marud
۳
۱
Jakub Pruszkowski
Finished
۰۸:۳۵
Michal Olbrycht
۳
۲
Szymon Sporek
Finished
۰۸:۴۵
Filip Mlynarski
۳
۱
Jan Zandecki
Finished
۰۹:۰۵
Marcin Jadczyk
۳
۲
Artur Grela
Finished
۱۰:۲۰
Wojciech Tobiasz
۱
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۱۱:۵۰
Frantisek Krcil
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۲:۳۰
Jan Zandecki
۲
۳
Artur Grela
Finished
۱۳:۰۵
Petr David
۳
۱
Artur Grela
Finished
۱۳:۵۵
Lukasz Nadolski
۱
۳
Szymon Sporek
Finished
۱۳:۵۵
Maciej Domin
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۴:۱۰
Michal Olbrycht
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۱۴:۳۵
Jakub Folwarski
۲
۳
Artur Grela
Finished
۱۴:۴۰
Grzegorz Adamiak
۱
۳
Szymon Sporek
Finished
۱۵:۲۰
Daniel Lis
۳
۲
Lukasz Nadolski
Finished
۱۵:۴۵
Szymon Sporek
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۶:۱۰
Marcin Jadczyk
۲
۳
Artur Grela
Finished
۱۶:۲۰
Patryk Jedrzejak
۱
۳
Oskar Jadach
Finished
۱۶:۴۰
Lukasz Nadolski
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۶:۵۵
Petas Kacper
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۹:۳۰
Jan Zandecki
۳
۱
Artur Grela
Finished
۱۹:۵۵
Michal Skorski
۳
۱
Mateusz Trela
Finished
۲۱:۰۵
Daniel Lis
-
-
Krzysztof Wloczko
inprogress
۲۱:۲۵
Karol Wisniewski
۳
۱
Filip Mlynarski
Finished
۲۱:۵۰
Krzysztof Juszczyk
۱
۳
Grzegorz Marud
Finished
۲۲:۱۴
Tomasz Lojtek
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۲۲:۲۰
Filip Mlynarski
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۲۲:۴۰
Rudomina Kamil
۳
۲
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۲۲:۵۰
Filip Mlynarski
۱
۳
Szymon Sporek
Finished
۰۰:۱۵
Krystian Kolodziej
۰
۳
Petr David
Finished
۰۰:۴۰
Aleksander Lilien
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۵۵
Jakub Pruszkowski
۳
۱
Schaniel Krzysztof
Finished
۰۱:۰۰
Lukasz Jarocki
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۰۵
Linek Adam
۳
۰
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۱:۲۰
Filip Mlynarski
۲
۳
Petr David
Finished
۰۱:۲۵
Grzegorz Marud
۲
۳
Oskar Jadach
Finished
۰۲:۱۰
Krystian Kolodziej
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۲:۱۵
Jakub Grzegorczyk
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۰۲:۴۰
Mateusz Burkacki
۲
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۳:۰۵
Rudomina Kamil
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۱۰
Mariusz Baron
۱
۳
Jakub Pruszkowski
Finished
۰۳:۲۵
Adrian Fabis
۳
۱
Iwasyszyn Wojciech
Finished
۰۳:۳۰
Robert Szymik
۳
۰
Schaniel Krzysztof
Finished
۰۳:۵۰
Jakub Grzegorczyk
۲
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۳:۵۵
Rudomina Kamil
۳
۱
Kacper Marchlewski
Finished
۰۳:۵۵
Grzegorz Marud
۱
۳
Mariusz Baron
Finished
۰۴:۱۵
Aleksander Lilien
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۴:۲۰
Mateusz Burkacki
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۰۵:۰۵
Jakub Grzegorczyk
۲
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۵:۳۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۳۵
Iwasyszyn Wojciech
۳
۱
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۵:۵۵
Rudomina Kamil
۱
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۶:۰۰
Mateusz Burkacki
۲
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۶:۲۰
Szymon Radlo
۳
۰
Kacper Marchlewski
Finished
۰۶:۲۵
Mariusz Baron
۰
۳
Robert Szymik
Finished
۰۶:۳۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۰
Blazej Szczepanek
Finished
۰۷:۰۵
Mateusz Misiak
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۷:۳۰
Mariusz Baron
۱
۳
Schaniel Krzysztof
Finished
۰۷:۵۰
Robert Szymik
۳
۲
Buczynski Witold
Finished
۰۸:۱۰
Frantisek Krcil
۳
۲
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۸:۳۵
Petas Kacper
۱
۳
Artur Grela
Finished
۰۸:۴۰
Wojciech Gluszek
۳
۱
Linek Adam
Finished
۰۸:۵۹
Wojciech Tobiasz
۳
۱
Buczynski Witold
Finished
۰۹:۰۰
Krzysztof Wloczko
۳
۰
Maciej Domin
Finished
۰۹:۱۰
Kacper Slawinski
۳
۰
Szostok Sebastian
Finished
۰۹:۲۵
Petas Kacper
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۹:۵۵
Maciej Domin
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۰:۰۰
Mateusz Misiak
۲
۳
Linek Adam
Finished
۱۰:۱۰
Wojciech Tobiasz
-
-
Kacper Slawinski
Finished
۱۰:۱۵
Krzysztof Wloczko
۳
۰
Szymon Sporek
Finished
۱۰:۲۵
Frantisek Krcil
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۱۰:۳۵
Petr David
۳
۲
Jan Zandecki
Finished
۱۰:۴۵
Michal Olbrycht
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۰:۴۵
Blazej Szczepanek
۲
۳
Szostok Sebastian
Finished
۱۱:۰۰
Filip Mlynarski
۲
۳
Artur Grela
Finished
۱۱:۰۵
Lukasz Nadolski
۱
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۱:۱۰
Petas Kacper
۱
۳
Petr David
Finished
۱۱:۳۰
Maciej Domin
۲
۳
Szymon Sporek
Finished
۱۱:۳۵
Marcin Jadczyk
۲
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۱:۵۵
Michal Olbrycht
۰
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۲:۰۰
Patryk Jedrzejak
۳
۰
Szostok Sebastian
Finished
۱۲:۱۵
Filip Mlynarski
۰
۳
Petr David
Finished
۱۲:۲۰
Lukasz Nadolski
۳
۱
Maciej Domin
Finished
۱۲:۲۰
Petas Kacper
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Szymon Sporek
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۱۲:۴۵
Wojciech Tobiasz
۰
۳
Patryk Jedrzejak
Finished
۱۲:۵۹
Michal Olbrycht
۳
۲
Maciej Domin
Finished
۱۳:۱۰
Szostok Sebastian
۰
۳
Buczynski Witold
Finished
۱۳:۲۴
Filip Mlynarski
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Krzysztof Wloczko
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۳:۳۵
Blazej Szczepanek
۳
۲
Buczynski Witold
Finished
۱۴:۱۰
Petas Kacper
۰
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۴:۱۵
Wojciech Tobiasz
۰
۳
Szostok Sebastian
Finished
۱۴:۳۵
Lukasz Nadolski
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۴:۵۵
Grzegorz Marud
۳
۲
Oskar Jadach
Finished
۱۵:۰۰
Petas Kacper
۰
۳
Petr David
Finished
۱۵:۰۵
Frantisek Krcil
۰
۳
Michal Olbrycht
Finished
۱۵:۲۰
Jan Zandecki
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۵:۳۰
Blazej Szczepanek
۳
۱
Patryk Jedrzejak
Finished
۱۵:۵۲
Jakub Folwarski
۳
۰
Petas Kacper
Finished
۱۵:۵۵
Grzegorz Marud
۲
۳
Kacper Slawinski
Finished
۱۶:۱۵
Frantisek Krcil
۳
۰
Maciej Domin
Finished
۱۶:۳۰
Grzegorz Adamiak
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۶:۳۵
Jan Zandecki
۰
۳
Petr David
Finished
۱۶:۴۵
Wojciech Gluszek
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۶:۵۵
Blazej Szczepanek
۳
۱
Szostok Sebastian
Finished
۱۷:۰۰
Petas Kacper
۲
۳
Artur Grela
Finished
۱۷:۰۵
Daniel Lis
۲
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۷:۲۰
Jakub Folwarski
۲
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۷:۳۰
Szymon Sporek
۳
۰
Filip Mlynarski
Finished
۱۷:۴۵
Grzegorz Marud
۳
۲
Blazej Szczepanek
Finished
۱۷:۵۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Petr David
Finished
۱۷:۵۵
Lukasz Nadolski
۱
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۸:۱۰
Petas Kacper
۳
۱
Jan Zandecki
Finished
۱۸:۲۰
Daniel Lis
۳
۰
Szymon Sporek
Finished
۱۸:۳۰
Jakub Folwarski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۸:۴۰
Filip Mlynarski
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۱۸:۵۵
Petr David
۳
۰
Artur Grela
Finished
۱۹:۰۵
Lukasz Nadolski
۳
۰
Szymon Sporek
Finished
۱۹:۲۰
Szostok Sebastian
۱
۳
Oskar Jadach
Finished
۱۹:۲۵
Kacper Slawinski
۰
۳
Patryk Jedrzejak
Finished
۱۹:۵۰
Daniel Lis
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۲۰:۰۵
Blazej Szczepanek
۳
۰
Oskar Jadach
Finished
۲۰:۱۰
Jakub Folwarski
۳
۰
Petr David
Finished
۲۰:۱۵
Wisniewski Bartlomiej
۰
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۲۰:۴۰
Mariusz Koczyba
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۲۱:۳۰
Krystian Kolodziej
۰
۳
Daniel Lis
Finished
۲۲:۱۵
Oskar Jadach
۳
۲
Kaczmarek Jakub
Finished
۲۲:۴۰
Mariusz Koczyba
۳
۲
Mateusz Trela
Finished
۲۲:۴۵
Karol Wisniewski
۰
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۲۳:۰۰
Michal Skorski
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۲۳:۰۵
Adrian Eliasz
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۲۳:۱۰
Grzegorz Marud
۰
۱
Kaczmarek Jakub
inprogress
۲۳:۲۵
Wisniewski Bartlomiej
۲
۰
Mariusz Koczyba
inprogress
۲۳:۳۰
Grzegorz Poliniewicz
۰
۰
Aleksander Lilien
inprogress
۲۳:۳۵
  Czech Republic Pro League
Jan Briska
۳
۲
Milan Kolar
Finished
۰۹:۳۰
Ales Barton
۳
۰
Vratislav Petracek
Finished
۱۹:۳۰
Jaroslav Bresky
۳
۲
Jakub Tazler
Finished
۰۲:۳۰
Jan Manhal Snr
۱
۳
Michal Drastich
Finished
۲۰:۰۰
Jan Vidourek
۲
۳
Miroslav Cyrus
Finished
۰۱:۰۰
Matous Klimenta
۱
۳
Milan Klement
Finished
۰۱:۳۰
Lubor Sulava
۳
۲
Milan Vrabec
Finished
۰۹:۳۰
Martin Pavliska
۱
۳
Lukas Martinak
Finished
۱۴:۰۰
Zbynek Pagac
۱
۳
Vratislav Petracek
Finished
۱۵:۳۰
Jan Kanera
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۹:۰۰
Michal Drastich
۳
۲
Radek Limbursky
Finished
۱۹:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۰
Lukas Jindrak
Finished
۱۹:۳۰
Milan Urban
۳
۱
Jiri Pozarsky
Finished
۰۰:۰۰
Jan Vidourek
۳
۱
Miroslav Cyrus
Finished
۰۰:۰۰
Jakub Stolfa
۰
۳
Jan Divecky
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Pozarsky
۰
۳
Tonar Lukas
Finished
۰۰:۳۰
Jakub Stolfa
۳
۲
Jakub Tazler
Finished
۰۰:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۰
۳
Petr Bradach
Finished
۰۰:۳۰
Turek Tomas
۲
۳
Tomas Kos
Finished
۰۱:۰۰
Michal Moravec
۲
۳
Jiri Louda
Finished
۰۲:۰۰
Michal Vavrecka
۱
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۲:۰۰
Milan Klement
۱
۳
Denis Hofman
Finished
۰۲:۳۰
Jakub Tazler
۳
۰
Vladimir Postelt
Finished
۰۳:۳۰
Ondrej Pastorek
۲
۳
Martin Sychra
Finished
۰۴:۰۰
Jaroslav Bresky
۳
۲
Michal Vavrecka
Finished
۰۴:۰۰
Jiri Louda
۲
۳
Matous Klimenta
Finished
۰۴:۳۰
Jiri Louda
۳
۲
Milan Klement
Finished
۰۵:۳۰
Jakub Tazler
۳
۱
Vladimir Postelt
Finished
۰۶:۳۰
Jiri Louda
۳
۱
Denis Hofman
Finished
۰۶:۳۰
Miroslav Nejedly
۲
۳
Miloslav Kotil
Finished
۰۹:۳۰
Tomas Lysek
۳
۲
Radek Milata
Finished
۰۹:۳۰
Robert Koczy
۳
۱
Lukas Kantor
Finished
۱۰:۰۰
Stanislav Olejarcik
۲
۳
Milan Smesny
Finished
۱۰:۰۰
Milan Kolar
۳
۲
Jan Briska
Finished
۱۳:۰۰
Miroslav Nejedly
۳
۱
Miloslav Kotil
Finished
۱۳:۰۰
Tomas Regner
۳
۲
Petr Serak
Finished
۱۳:۳۰
Stanislav Olejarcik
۳
۰
Cesta Havrda
Finished
۱۴:۰۰
Ondrej Mista
۰
۳
Ales Ruzicka
Finished
۱۴:۳۰
Vladimir Cermak
۲
۳
Gunar Krauter
Finished
۱۴:۳۰
Petr Serak
۲
۳
Stanislav Olejarcik
Finished
۱۴:۳۰
Jan Kodet
۰
۳
Jaroslav Kepka
Finished
۱۵:۰۰
Kostal Marek
۳
۱
Jakub Stolfa
Finished
۱۵:۰۰
Alesh Bayer
۲
۳
Zbynek Pagac
Finished
۱۵:۰۰
Cesta Havrda
۰
۳
Tomas Regner
Finished
۱۵:۰۰
Jakub Stolfa
۳
۰
Gunar Krauter
Finished
۱۵:۳۰
Jaroslav Kepka
۲
۳
Ales Ruzicka
Finished
۱۵:۳۰
Ondrej Mista
۱
۳
Jan Kodet
Finished
۱۶:۰۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Kostal Marek
Finished
۱۶:۰۰
Jan Kodet
۲
۳
Ondrej Mista
Finished
۱۶:۳۰
Ales Ruzicka
۳
۲
Jaroslav Kepka
Finished
۱۷:۰۰
Jan Rajek
۳
۲
Matej Pycha
Finished
۱۸:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۰
Matej Pycha
Finished
۱۹:۳۰
Jan Rajek
۰
۳
Vladimir Kubat
Finished
۲۰:۰۰
Turek Tomas
۱
۳
Jan Kanera
Finished
۲۰:۰۰
Jan Kanera
۳
۲
Lukas Jindrak
Finished
۲۱:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۲
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۲۱:۰۰
Vitezslav Malina
۰
۳
Jaroslav Hajek
Finished
۲۱:۳۰
Erik Topic
۲
۳
Marek Chlebecek
Finished
۲۲:۰۰
Michal Vavrecka
۳
۰
Radim Pavelka
Finished
۲۲:۰۰
Patrik Pycha
۲
۳
Michal Vavrecka
Finished
۲۲:۳۰
Jiri Louda
۳
۱
Tadeas Zika
Finished
۲۲:۳۰
Martin Bittner
۰
۳
Ondrej Svacha
Finished
۲۳:۰۰
Jakub Hradecky
۱
۱
Michal Vavrecka
inprogress
۲۳:۳۰
Petr Bradach
۰
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۰:۰۰
Josef Toth
۳
۰
Alois Kanak
Finished
۰۰:۰۰
Radim Pavelka
۱
۳
Jan Divecky
Finished
۰۱:۰۰
Tadeas Zika
۳
۱
Milan Urban
Finished
۰۱:۰۰
Richard Krejci
۳
۰
Jaroslav Bresky
Finished
۰۱:۳۰
Jan Steffan
۰
۳
Ondrej Pastorek
Finished
۰۱:۳۰
Martin Sychra
۱
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Pastorek
۰
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۲:۳۰
Matous Klimenta
۲
۳
Michal Moravec
Finished
۰۳:۰۰
Jan Steffan
۱
۳
Martin Sychra
Finished
۰۳:۰۰
Richard Krejci
۱
۳
Michal Vavrecka
Finished
۰۳:۰۰
Denis Hofman
۳
۱
Jiri Louda
Finished
۰۳:۳۰
Frantisek Briza
۳
۲
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۳:۳۰
Milan Klement
۰
۳
Michal Moravec
Finished
۰۴:۰۰
Vladimir Postelt
۳
۰
Richard Krejci
Finished
۰۴:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۰
Jan Steffan
Finished
۰۴:۳۰
Michal Moravec
۳
۰
Denis Hofman
Finished
۰۵:۰۰
Martin Sychra
۰
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۵:۰۰
Michal Vavrecka
۳
۰
Jakub Tazler
Finished
۰۵:۰۰
Vladimir Postelt
۰
۳
Jaroslav Bresky
Finished
۰۵:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۰
Ondrej Pastorek
Finished
۰۵:۳۰
Frantisek Briza
۳
۰
Jan Steffan
Finished
۰۶:۰۰
Jakub Tazler
۳
۰
Richard Krejci
Finished
۰۶:۰۰
Denis Hofman
۱
۳
Matous Klimenta
Finished
۰۶:۰۰
Martin Sychra
۳
۰
Ondrej Pastorek
Finished
۰۶:۳۰
Michal Moravec
۳
۰
Matous Klimenta
Finished
۰۷:۰۰
Jaroslav Bresky
۳
۱
Michal Vavrecka
Finished
۰۷:۰۰
Frantisek Briza
۳
۲
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۷:۰۰
Tomas Varnushka
۳
۰
Ales Hlawatschke
Finished
۰۹:۳۰
Tomas Janata
۱
۳
Mihail Trinta
Finished
۱۰:۰۰
Vit Havlik
۳
۱
Julius Lazar
Finished
۱۰:۰۰
Petr Holas
۳
۱
Stepan Prazak
Finished
۱۰:۰۰
Miloslav Kotil
۳
۲
Petr Holas
Finished
۱۰:۳۰
Radek Milata
۱
۳
Robert Koczy
Finished
۱۰:۳۰
Ales Hlawatschke
۲
۳
Vit Havlik
Finished
۱۰:۳۰
Milan Vrabec
۱
۳
Stanislav Olejarcik
Finished
۱۰:۳۰
Milan Kolar
-
-
Tomas Janata
Finished
۱۰:۳۰
Mihail Trinta
۲
۳
Jan Briska
Finished
۱۱:۰۰
Stepan Prazak
۰
۳
Miroslav Nejedly
Finished
۱۱:۰۰
Milan Smesny
۳
۱
Lubor Sulava
Finished
۱۱:۰۰
Julius Lazar
۱
۳
Tomas Varnushka
Finished
۱۱:۰۰
Lukas Kantor
۳
۱
Tomas Lysek
Finished
۱۱:۰۰
Tomas Varnushka
۰
۳
Vit Havlik
Finished
۱۱:۳۰
Miroslav Nejedly
۳
۰
Petr Holas
Finished
۱۱:۳۰
Tomas Lysek
۳
۱
Robert Koczy
Finished
۱۱:۳۰
Jan Briska
۱
۳
Tomas Janata
Finished
۱۱:۳۰
Lubor Sulava
۲
۳
Stanislav Olejarcik
Finished
۱۱:۳۰
Ales Hlawatschke
۳
۲
Julius Lazar
Finished
۱۲:۰۰
Radek Milata
۰
۳
Lukas Kantor
Finished
۱۲:۰۰
Miloslav Kotil
۲
۳
Stepan Prazak
Finished
۱۲:۰۰
Milan Vrabec
۳
۰
Milan Smesny
Finished
۱۲:۰۰
Milan Kolar
۳
۰
Mihail Trinta
Finished
۱۲:۰۰
Tomas Lysek
۳
۱
Radek Milata
Finished
۱۲:۳۰
Petr Holas
۳
۰
Stepan Prazak
Finished
۱۲:۳۰
Vit Havlik
۳
۰
Tomas Varnushka
Finished
۱۳:۰۰
Stanislav Olejarcik
۳
۲
Milan Smesny
Finished
۱۳:۰۰
Lukas Kantor
۰
۳
Robert Koczy
Finished
۱۳:۰۰
Zbynek Pagac
۱
۳
Dan Volhejn
Finished
۱۳:۳۰
Jakub Stolfa
۳
۱
Vladimir Cermak
Finished
۱۳:۳۰
Tomas Fojtik
۳
۰
Jan Przybyla
Finished
۱۳:۳۰
Jaroslav Kepka
۳
۲
Ondrej Mista
Finished
۱۳:۳۰
Vratislav Petracek
۰
۳
Alesh Bayer
Finished
۱۴:۰۰
Gunar Krauter
۱
۳
Kostal Marek
Finished
۱۴:۰۰
Ales Ruzicka
۳
۱
Jan Kodet
Finished
۱۴:۰۰
Jan Przybyla
۳
۱
Martin Pavliska
Finished
۱۴:۳۰
Dan Volhejn
۳
۰
Vratislav Petracek
Finished
۱۴:۳۰
Lukas Martinak
۳
۱
Tomas Fojtik
Finished
۱۵:۰۰
Tomas Fojtik
۳
۲
Martin Pavliska
Finished
۱۵:۳۰
Tomas Regner
۱
۳
Stanislav Olejarcik
Finished
۱۵:۳۰
Jan Przybyla
۱
۳
Lukas Martinak
Finished
۱۶:۰۰
Petr Serak
۳
۰
Cesta Havrda
Finished
۱۶:۰۰
Zbynek Pagac
۱
۳
Vratislav Petracek
Finished
۱۶:۳۰
Kostal Marek
۱
۳
Jakub Stolfa
Finished
۱۷:۰۰
Stanislav Olejarcik
۱
۳
Tomas Regner
Finished
۱۷:۰۰
Ales Barton
۰
۳
Michal Moravec
Finished
۱۷:۳۰
Jiri Skalicky
۰
۳
Jan Lisztvan
Finished
۱۷:۳۰
Radek Limbursky
۳
۲
Jan Manhal Snr
Finished
۱۷:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۲
Jan Rajek
Finished
۱۷:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Turek Tomas
Finished
۱۷:۳۰
Marek Zaskodny
۱
۳
David Szotek
Finished
۱۸:۰۰
Vladimir Stanek
۱
۳
Michal Drastich
Finished
۱۸:۰۰
Matej Pycha
۱
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۸:۰۰
Vratislav Petracek
۳
۲
Dan Volhejn
Finished
۱۸:۰۰
Lukas Jindrak
۳
۱
Jan Kanera
Finished
۱۸:۰۰
Jan Manhal Snr
۲
۳
Vladimir Stanek
Finished
۱۸:۳۰
Michal Moravec
۳
۱
Vratislav Petracek
Finished
۱۸:۳۰
Turek Tomas
۲
۳
Lukas Jindrak
Finished
۱۸:۳۰
David Szotek
۳
۱
Jiri Skalicky
Finished
۱۹:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۱
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۹:۰۰
Dan Volhejn
۳
۰
Ales Barton
Finished
۱۹:۰۰
Radek Limbursky
۳
۰
Vladimir Stanek
Finished
۱۹:۳۰
Jiri Skalicky
۲
۳
Marek Zaskodny
Finished
۱۹:۳۰
Michal Moravec
۲
۳
Dan Volhejn
Finished
۲۰:۰۰
Vladimir Stanek
۳
۰
Jan Manhal Snr
Finished
۲۰:۳۰
Michal Drastich
۱
۳
Radek Limbursky
Finished
۲۱:۰۰
Radim Urbaniec
۳
۲
Ondrej Kus
Finished
۲۱:۳۰
Ondrej Svacha
۳
۰
Jiri Louda
Finished
۲۱:۳۰
Jakub Hradecky
۰
۳
Patrik Pycha
Finished
۲۱:۳۰
Roman Hudeczek
۰
۳
Richard Macura
Finished
۲۲:۰۰
Tadeas Zika
۰
۳
Martin Bittner
Finished
۲۲:۰۰
Jaroslav Hajek
۲
۳
Erik Topic
Finished
۲۲:۳۰
Ondrej Kus
۲
۳
Roman Hudeczek
Finished
۲۲:۳۰
Radim Pavelka
۳
۲
Jakub Hradecky
Finished
۲۳:۰۰
Richard Macura
۲
۳
Radim Urbaniec
Finished
۲۳:۰۰
Marek Chlebecek
۲
۳
Vitezslav Malina
Finished
۲۳:۰۰
Vitezslav Malina
۱
۱
Erik Topic
inprogress
۲۳:۳۰
Ondrej Svacha
۱
۱
Tadeas Zika
inprogress
۲۳:۳۰
Pavel Fojt
۲
۰
Daniel Tuma
inprogress
۲۳:۳۰
Radim Urbaniec
۱
۰
Roman Hudeczek
inprogress
۲۳:۳۰
  Russia Liga Pro
Konstantin Olshakov
۳
۱
Stepan Dolbilin
Finished
۱۴:۰۰
Sergey Maksakov
۳
۲
Vladimir Kasatkin
Finished
۲۰:۲۰
Mikhail Mukhamedzhanov
۳
۰
Mikhail Taltykin
Finished
۱۶:۳۵
Fyodor Panfilov
۲
۳
Kirill Puzankov
Finished
۲۰:۰۵
Vasiliy Rudenko
۲
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۰:۲۵
Artem Tsitselsky
۲
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۱:۵۰
Igor Blinov
۳
۲
Viktor Kochergin
Finished
۱۸:۰۵
Alexander Zhelubenkov
۱
۳
Denis Komarov
Finished
۲۰:۳۵
Dmitry Bakalin
۲
۳
Sergey Maksakov
Finished
۲۰:۵۰
Alexander Klavdenkov
۳
۲
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۰:۲۰
Bazilevsky Vitaly
۱
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۱:۲۰
Mikhail Sverdlov
۳
۱
Valery Kutin
Finished
۰۱:۳۰
Vasiliy Rudenko
۳
۱
Yuriy Lbov
Finished
۰۱:۳۵
Maksim Mameka
۰
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۳۵
Yuriy Lbov
۳
۰
Valery Kutin
Finished
۰۳:۳۵
Evgeny Kalashnikov
۳
۲
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۳:۵۰
Valery Kutin
۳
۲
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۳۵
Konstantin Bystrushkin
۳
۱
Sergey Nikulin
Finished
۰۸:۲۰
Dmitriy Kugurushev
۲
۳
Aleksandr Pismenny
Finished
۰۸:۳۵
Oleg Kutuzov
۰
۳
Aleksey Lobanov
Finished
۰۸:۳۵
Lopatin Sergey
۰
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۸:۵۰
Valeriy Zanev
۲
۳
Nikita Shchavelev
Finished
۰۹:۲۰
Sergey Nikulin
۲
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۹:۲۰
Aleksey Stroev
۲
۳
Valeriy Skomskov
Finished
۱۳:۳۵
Igor Minchenkov
۲
۳
Ilya Novikov
Finished
۱۴:۲۰
Stepan Dolbilin
۳
۰
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۴:۲۰
Oleg Belugin
۲
۳
Alexander Kolmin
Finished
۱۴:۳۵
Bazilevsky Vitaly
۳
۱
Bogdan Grebenyuk
Finished
۱۵:۵۰
Igor Blinov
۳
۱
Sergey Lanin
Finished
۱۶:۰۵
Eduard Tsvetkov
۲
۳
Egorov Pavel Evgenevich
Finished
۱۶:۵۰
Kutenkov Dmitry
۳
۰
Bazilevsky Vitaly
Finished
۱۷:۲۰
Mikhail Taltykin
۳
۱
Aleksandr Rybalkin
Finished
۱۷:۳۵
Damir Bedretdinov
۲
۳
Igor Blinov
Finished
۱۷:۳۵
Yuri Dvornichenko
۳
۰
Eduard Tsvetkov
Finished
۱۸:۲۰
Sergey Burov
۳
۰
Dmitry Bakalin
Finished
۱۹:۵۰
Evgeny Grishaev
۳
۱
Fedor Ambrosimov
Finished
۲۰:۲۰
Sergey Martyukhin
۲
۰
Anton Yudin
Finished
۲۰:۲۰
Vladimir Eremin
۳
۰
Sergey Nikulin
Finished
۲۱:۰۵
Kirill Puzankov
۲
۳
Alexander Zhelubenkov
Finished
۲۱:۰۵
Vladimir Kasatkin
۳
۱
Sergey Burov
Finished
۲۱:۲۰
Dmitri Razinkov
۰
۳
Denis Ivanov
Finished
۲۱:۳۵
Denis Komarov
۳
۱
Fyodor Panfilov
Finished
۲۱:۴۵
Sergey Burov
۲
۳
Sergey Maksakov
Finished
۲۱:۵۰
Dmitry Bakalin
۰
۳
Vladimir Kasatkin
Finished
۲۲:۲۰
Kirill Puzankov
۲
۳
Denis Komarov
Finished
۲۲:۳۵
Ivanov Alexander
۳
۱
Maksim Mameka
Finished
۰۰:۰۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۰
Oleg Kutuzov
Finished
۰۰:۳۵
Dmitry Petrochenko
۳
۲
Artem Tsitselsky
Finished
۰۰:۵۰
Bazilevsky Vitaly
۳
۱
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۰:۵۰
Maksim Mameka
۰
۳
Dmitrii Kustov
Finished
۰۱:۰۵
Ivanov Alexander
۳
۰
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۱:۳۵
Dmitrii Kustov
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۰۵
Dmitry Petrochenko
۳
۱
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۲:۲۰
Mikhail Sverdlov
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۳۵
Evgeny Kalashnikov
۳
۱
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۲:۵۰
Oleg Kutuzov
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۰۳:۰۵
Alexander Klavdenkov
۳
۱
Artem Tsitselsky
Finished
۰۳:۲۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Dmitrii Kustov
Finished
۰۳:۳۵
Oleg Kutuzov
۳
۰
Maksim Mameka
Finished
۰۴:۰۵
Artem Tsitselsky
۰
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۴:۲۰
Dmitrii Kustov
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۳۵
Mikhail Reznikov
۰
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۷:۵۰
Sergey Muslikov
۰
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۰۸:۰۵
Yuri Dvornichenko
۳
۲
Valeriy Zanev
Finished
۰۸:۲۰
Nikita Shchavelev
۱
۳
Igor Rokhlin
Finished
۰۸:۵۰
Vladimir Ippolitov
۱
۳
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۹:۰۵
Maksim Mameka
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۹:۰۵
Aleksandr Pismenny
۳
۱
Sergey Muslikov
Finished
۰۹:۳۵
Igor Rokhlin
۳
۰
Yuri Dvornichenko
Finished
۰۹:۵۰
Mikhail Reznikov
۳
۱
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۹:۵۰
Sergey Muslikov
۰
۳
Dmitriy Kugurushev
Finished
۱۰:۰۵
Lopatin Sergey
۳
۰
Sergey Nikulin
Finished
۱۰:۲۰
Yuri Dvornichenko
۳
۲
Nikita Shchavelev
Finished
۱۰:۲۰
Maksim Mameka
۳
۲
Aleksey Lobanov
Finished
۱۰:۳۵
Vladimir Ippolitov
۲
۳
Aleksandr Pismenny
Finished
۱۰:۳۵
Valeriy Zanev
۳
۱
Igor Rokhlin
Finished
۱۰:۵۰
Artem Alekseevich Troshkin
۰
۳
Igor Minchenkov
Finished
۱۱:۵۰
Roman Zelenskii
۰
۳
Ilya Novikov
Finished
۱۲:۲۰
Stepan Dolbilin
۳
۲
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۲:۲۰
Andrei Khanevskii
۳
۱
Alexander Kolmin
Finished
۱۲:۳۵
Artem Poidashev
۳
۰
Aleksey Stroev
Finished
۱۲:۳۵
Dmitry Tunitsin
۳
۰
Konstantin Olshakov
Finished
۱۲:۵۰
Igor Minchenkov
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۱۲:۵۰
Oleg Belugin
۱
۳
Andrei Khanevskii
Finished
۱۳:۰۵
Ilya Novikov
۳
۲
Artem Alekseevich Troshkin
Finished
۱۳:۲۰
Yaroslav Troyanov
۰
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۳:۳۰
Artem Alekseevich Troshkin
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۱۳:۵۰
Valeriy Skomskov
۳
۲
Artem Poidashev
Finished
۱۴:۰۵
Dmitrii Konstantinov
۲
۳
Aleksey Stroev
Finished
۱۴:۳۵
Yaroslav Troyanov
۲
۳
Konstantin Olshakov
Finished
۱۴:۵۰
Girevenkov Alik
۱
۳
Kutenkov Dmitry
Finished
۱۶:۲۰
Yuri Dvornichenko
۲
۳
Vladimir Khurgin
Finished
۱۶:۲۰
Viktor Kochergin
۲
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۱۶:۳۵
Bogdan Grebenyuk
۳
۲
Girevenkov Alik
Finished
۱۶:۵۰
Sergey Lanin
۱
۳
Viktor Kochergin
Finished
۱۷:۰۵
Vladimir Khurgin
۱
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۱۷:۲۰
Bazilevsky Vitaly
۳
۱
Girevenkov Alik
Finished
۱۷:۵۰
Egorov Pavel Evgenevich
۱
۳
Yuri Dvornichenko
Finished
۱۷:۵۰
Aleksandr Rybalkin
۰
۳
Mikhail Mukhamedzhanov
Finished
۱۸:۰۵
Bogdan Grebenyuk
۰
۳
Kutenkov Dmitry
Finished
۱۸:۲۰
Sergey Lanin
۳
۲
Damir Bedretdinov
Finished
۱۸:۳۵
Vladimir Khurgin
۳
۱
Egorov Pavel Evgenevich
Finished
۱۸:۵۰
Denis Ivanov
۱
۳
Vladimir Eremin
Finished
۲۰:۰۵
Sergey Nikulin
۳
۱
Dmitri Razinkov
Finished
۲۰:۳۵
Sergey Morozov
۳
۱
Egor Markelov
Finished
۲۰:۵۰
Shirshov Alexander
۳
۲
Pavel Pinkovsky
Finished
۲۰:۵۰
Fedor Ambrosimov
۳
۲
Shirshov Alexander
Finished
۲۱:۲۰
Anton Yudin
۰
۳
Sergey Morozov
Finished
۲۱:۲۰
Pavel Pinkovsky
۳
۲
Evgeny Grishaev
Finished
۲۱:۵۰
Egor Markelov
۳
۱
Sergey Martyukhin
Finished
۲۱:۵۰
Fyodor Panfilov
۰
۳
Alexander Zhelubenkov
Finished
۲۲:۰۵
Denis Ivanov
۲
۳
Sergey Nikulin
Finished
۲۲:۰۵
Evgeny Grishaev
۰
۲
Shirshov Alexander
inprogress
۲۲:۲۰
Sergey Martyukhin
۰
۳
Sergey Morozov
Finished
۲۲:۲۰
Vladimir Eremin
۳
۱
Dmitri Razinkov
Finished
۲۲:۳۵
Fedor Ambrosimov
-
-
Pavel Pinkovsky
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Anton Yudin
۳
۲
Egor Markelov
Finished
۲۲:۵۰
Oleg Zyuganov
-
-
Nikita Bespalov
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
  Germany Challenger Series
Daniel Rinderer
۳
۱
Dauud Cheaib
Finished
۲۰:۳۰
Daniel Rinderer
۳
۱
Kilian Tormos
Finished
۱۴:۰۰
Matthias Danzer
۳
۱
Damian Zech
Finished
۱۴:۳۰
Matthias Danzer
۰
۳
Kilian Tormos
Finished
۱۶:۰۰
Dauud Cheaib
۳
۰
Damian Zech
Finished
۱۶:۳۰
Daniel Rinderer
۳
۱
Simon Glemba
Finished
۱۸:۳۰
Dauud Cheaib
۳
۰
Armin Alicic
Finished
۱۹:۰۰
Kilian Tormos
۳
۱
Simon Glemba
Finished
۲۰:۰۰
Adrien Coton
۳
۰
Damian Zech
Finished
۲۱:۰۰
Daniel Rinderer
۲
۳
Damian Zech
Finished
۱۰:۰۰
Matthias Danzer
۳
۱
Armin Alicic
Finished
۱۰:۳۰
Kilian Tormos
۳
۱
Dauud Cheaib
Finished
۱۱:۰۰
Adrien Coton
۳
۱
Simon Glemba
Finished
۱۱:۳۰
Daniel Rinderer
۰
۳
Matthias Danzer
Finished
۱۲:۰۰
Kilian Tormos
۳
۱
Armin Alicic
Finished
۱۲:۳۰
Adrien Coton
۰
۳
Dauud Cheaib
Finished
۱۳:۰۰
Simon Glemba
۳
۱
Damian Zech
Finished
۱۳:۳۰
Simon Glemba
۰
۳
Dauud Cheaib
Finished
۱۵:۰۰
Adrien Coton
۳
۰
Armin Alicic
Finished
۱۵:۳۰
Simon Glemba
۳
۱
Armin Alicic
Finished
۱۷:۰۰
Daniel Rinderer
۳
۰
Adrien Coton
Finished
۱۷:۳۰
Kilian Tormos
۱
۳
Damian Zech
Finished
۱۸:۰۰
Matthias Danzer
۳
۰
Adrien Coton
Finished
۱۹:۳۰
  Czech Republic TT Star Series
Jakub Zelinka
۱
۳
Frantisek Onderka
Finished
۱۴:۳۰
Laurens Devos
۲
۳
Janos Bence Majoros
Finished
۱۵:۱۵
Yevhen Pryshchepa
۳
۱
Frantisek Onderka
Finished
۱۷:۰۰
Laurens Devos
۳
۱
Frantisek Onderka
Finished
۱۰:۰۰
Janos Bence Majoros
۳
۱
Eusebio Vos
Finished
۱۰:۳۰
Jakub Zelinka
۳
۰
Yevhen Pryshchepa
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Martinko
۰
۳
Laurens Devos
Finished
۱۱:۳۰
Janos Bence Majoros
۳
۲
Frantisek Onderka
Finished
۱۲:۰۰
Jakub Zelinka
۰
۳
Eusebio Vos
Finished
۱۳:۰۰
Jiri Martinko
۰
۳
Janos Bence Majoros
Finished
۱۳:۳۰
Yevhen Pryshchepa
۳
۲
Eusebio Vos
Finished
۱۵:۰۰
Jiri Martinko
۳
۰
Jakub Zelinka
Finished
۱۶:۰۰
Martin Koblizek
۰
۳
Carlos Muhlbach
Finished
۱۷:۳۰
Tobias Hippler
۰
۳
Boguslav Koszyk
Finished
۱۸:۰۰
Stefan Kostadinovic
۱
۳
Jiri Vrablik
Finished
۱۸:۳۰
  World TT-CUP
Sylwester Wloszek
۱
۳
Maciej Kolek
Finished
۰۰:۰۰
Bartosz Fraczek
۳
۰
Gracjan Rokita
Finished
۰۰:۰۵
Vojtech Dusan
۳
۱
Vojtech Sanc
Finished
۰۰:۲۰
David Jicha
۳
۱
Tomas Vorisek
Finished
۰۰:۲۵
Dawid Stapor
۳
۱
Milosz Kukawka
Finished
۰۰:۳۰
Filip Cernota
۲
۳
Michal Spalek
Finished
۰۰:۵۵
Dawid Stapor
۲
۳
Milosz Kukawka
Finished
۰۱:۰۰
Vojtech Sanc
۳
۰
Daniel Skopec
Finished
۰۱:۰۰
Maciej Kolek
۳
۰
Sylwester Wloszek
Finished
۰۱:۳۰
Martin Boltik
۲
۳
Vojtech Dusan
Finished
۰۱:۳۰
Filip Cernota
۱
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۱:۳۵
Valois Kayque
۳
۰
Michal Lysakowski
Finished
۰۲:۰۰
Michal Spalek
۳
۱
David Jicha
Finished
۰۲:۰۵
Cezary Krawczyk
۳
۱
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۲:۳۰
Valois Kayque
۰
۳
Milosz Kukawka
Finished
۰۸:۳۰
Dawid Stapor
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۰۹:۰۰
Yuto Kobayashi
۱
۳
Kalle Kask
Finished
۰۹:۱۵
Blazej Warpas
۲
۳
Milosz Kukawka
Finished
۰۹:۳۰
Jan Masternak
۰
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۰۹:۳۵
Raul Pirson
۲
۳
Dmitri Famin
Finished
۰۹:۴۵
Andrei Knazik
۳
۲
Bohuslav Budik
Finished
۰۹:۵۰
Valois Kayque
۱
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۰:۰۰
Sylwester Wloszek
۱
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۰:۰۵
Yuto Kobayashi
۳
۰
Dmitri Famin
Finished
۱۰:۱۵
Vojtech Sanc
۰
۳
Vojtech Waldhauser
Finished
۱۰:۲۰
Martin Kocvara
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۰:۲۵
Adam Gdula
۳
۰
Blazej Warpas
Finished
۱۰:۳۰
Gola Pawel
۲
۰
Bartlomiej Molka
Finished
۱۰:۳۵
Kalle Kask
۲
۳
Raul Pirson
Finished
۱۰:۴۵
Andrei Knazik
۱
۳
Vojtech Waldhauser
Finished
۱۰:۵۰
Jonas Kulveit
۲
۳
Pavel Benes
Finished
۱۰:۵۵
Dawid Stapor
۳
۱
Adam Gdula
Finished
۱۱:۰۰
Jan Masternak
۲
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۱:۰۵
Yuto Kobayashi
۲
۳
Raul Pirson
Finished
۱۱:۱۵
Bohuslav Budik
۳
۱
Vojtech Sanc
Finished
۱۱:۲۰
Martin Kocvara
۱
۳
Pavel Benes
Finished
۱۱:۲۵
Valois Kayque
۰
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۱:۳۰
Gola Pawel
۰
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۱:۳۵
Leon Jose Garcia
۳
۲
Guillermo Sanchez
Finished
۱۱:۴۰
Dmitri Famin
۳
۰
Kalle Kask
Finished
۱۱:۴۵
Andrei Knazik
۰
۳
Vojtech Sanc
Finished
۱۱:۵۰
Ondrej Fiklik
۳
۱
Jonas Kulveit
Finished
۱۱:۵۵
Adam Gdula
۳
۱
Filip Kociuba
Finished
۱۲:۰۰
Sylwester Wloszek
۳
۰
Bartlomiej Molka
Finished
۱۲:۰۵
Vojtech Waldhauser
۲
۳
Bohuslav Budik
Finished
۱۲:۲۰
Kalle Kask
۲
۳
Yuto Kobayashi
Finished
۱۲:۲۰
Martin Kocvara
۰
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۲:۲۵
Dawid Stapor
۳
۱
Milosz Kukawka
Finished
۱۲:۳۰
Gola Pawel
۳
۲
Sylwester Wloszek
Finished
۱۲:۳۵
Dmitri Famin
۳
۰
Raul Pirson
Finished
۱۲:۵۰
Pavel Benes
۳
۲
Ondrej Fiklik
Finished
۱۲:۵۵
Valois Kayque
۳
۰
Adam Gdula
Finished
۱۳:۰۰
Jan Masternak
۲
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۳:۰۵
Vojtech Sanc
۳
۲
Andrei Knazik
Finished
۱۳:۰۵
Leon Jose Garcia
۳
۲
Guillermo Sanchez
Finished
۱۳:۲۰
Dawid Stapor
۳
۰
Blazej Warpas
Finished
۱۳:۳۰
Bohuslav Budik
۱
۳
Vojtech Waldhauser
Finished
۱۳:۳۵
Gola Pawel
۳
۲
Jan Masternak
Finished
۱۳:۳۵
Jonas Kulveit
۳
۱
Martin Kocvara
Finished
۱۳:۳۵
Cerny Martin
۳
۱
David Vesecky
Finished
۱۳:۵۰
Filip Kociuba
۳
۰
Milosz Kukawka
Finished
۱۴:۰۰
Pavel Benes
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۱۴:۰۵
Stepien Marcin
۳
۱
Bartlomiej Molka
Finished
۱۴:۰۵
Ruzicka Josef
۱
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۴:۲۰
Matej Fausek
۰
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۴:۲۵
Valois Kayque
۳
۲
Dawid Stapor
Finished
۱۴:۳۰
Sylwester Wloszek
۳
۲
Bartlomiej Molka
Finished
۱۴:۴۵
Cerny Martin
۲
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۴:۵۰
Ondrej Fiklik
۲
۳
Pavel Benes
Finished
۱۴:۵۵
Adam Gdula
۱
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۵:۰۰
Stepien Marcin
۳
۰
Gola Pawel
Finished
۱۵:۱۵
David Vesecky
۱
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۵:۲۰
Matej Fausek
۰
۳
Pavel Benes
Finished
۱۵:۲۵
Blazej Warpas
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۱۵:۳۰
Cerny Martin
۳
۰
Ruzicka Josef
Finished
۱۵:۵۰
Jonas Kulveit
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۵:۵۵
Matachowski Bartosz
۲
۳
Karol Guzy
Finished
۱۶:۰۵
Hejda Vaclav Jr.
۰
۳
David Vesecky
Finished
۱۶:۲۰
Matej Fausek
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۶:۲۵
Adam Gdula
۳
۰
Blazej Warpas
Finished
۱۶:۳۰
Franciszek Jastrzebowski
۳
۱
Karol Guzy
Finished
۱۶:۳۵
Pavel Benes
۳
۰
Jonas Kulveit
Finished
۱۶:۵۵
Dawid Stapor
۲
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۷:۰۰
Grzegorz Papciak
-
-
Skorupa Jakub
Finished
۱۷:۰۵
Hejda Vaclav Jr.
۲
۳
Cerny Martin
Finished
۱۷:۲۰
Jonas Kulveit
۰
۳
Matej Fausek
Finished
۱۷:۲۵
Fabian Sikora
۰
۳
Bartosz Fraczek
Finished
۱۷:۳۰
Szostak Michal
۲
۳
Grzegorz Papciak
Finished
۱۷:۳۵
Pedro J. Rocamora
۳
۲
Alberto Ibarra
Finished
۱۷:۴۰
Martin Novak
۱
۳
Petr Vrastil
Finished
۱۷:۵۰
Pavel Benes
۳
۲
Ondrej Fiklik
Finished
۱۷:۵۵
Matachowski Bartosz
۱
۳
Szostak Michal
Finished
۱۸:۰۵
Tomas Hnizdil
۰
۳
Zdenek Zahradka
Finished
۱۸:۱۰
Lukas Pour
۱
۳
Jakub Rolik
Finished
۱۸:۲۰
Strejc Filip
۳
۲
Michal Spalek
Finished
۱۸:۲۵
Franciszek Jastrzebowski
۳
۱
Grzegorz Papciak
Finished
۱۸:۳۵
Pedro J. Rocamora
۰
۳
Juan Lara
Finished
۱۸:۴۰
Vojtech Dusan
۳
۰
Vojtech Koutnik
Finished
۱۸:۴۰
Martin Novak
۰
۳
Jakub Rolik
Finished
۱۸:۵۰
Tomas Vorisek
۰
۳
David Jicha
Finished
۱۸:۵۵
Ucinski Rafal
۱
۳
Bartosz Fraczek
Finished
۱۹:۰۰
Szostak Michal
۱
۳
Karol Guzy
Finished
۱۹:۰۵
Tomas Hnizdil
۳
۱
Vojtech Koutnik
Finished
۱۹:۱۰
Petr Vrastil
۳
۱
Lukas Pour
Finished
۱۹:۲۰
Strejc Filip
۱
۳
David Jicha
Finished
۱۹:۲۵
Gracjan Rokita
۲
۳
Ucinski Rafal
Finished
۱۹:۳۰
Zdenek Zahradka
۳
۲
Vojtech Dusan
Finished
۱۹:۴۰
Martin Novak
۰
۳
Lukas Pour
Finished
۱۹:۵۰
Michal Spalek
۳
۱
Tomas Vorisek
Finished
۱۹:۵۵
Gola Blazej
۳
۲
Gracjan Rokita
Finished
۲۰:۰۰
Franciszek Jastrzebowski
۰
۳
Szostak Michal
Finished
۲۰:۰۵
Tomas Hnizdil
۲
۳
Vojtech Dusan
Finished
۲۰:۱۰
Juan Lara
۰
۳
Alberto Ibarra
Finished
۲۰:۱۰
Jakub Rolik
۱
۳
Petr Vrastil
Finished
۲۰:۲۰
Strejc Filip
۳
۲
Tomas Vorisek
Finished
۲۰:۲۵
Fabian Sikora
۱
۳
Ucinski Rafal
Finished
۲۰:۳۰
Matachowski Bartosz
۳
۲
Grzegorz Papciak
Finished
۲۰:۳۵
Pedro J. Rocamora
۳
۲
Alberto Ibarra
Finished
۲۰:۴۰
Vojtech Koutnik
۱
۳
Zdenek Zahradka
Finished
۲۰:۴۰
David Jicha
۰
۳
Michal Spalek
Finished
۲۰:۵۵
Lukas Pour
۳
۰
Martin Novak
Finished
۲۱:۰۰
Tomas Hnizdil
۲
۳
Vojtech Koutnik
Finished
۲۱:۱۵
Gola Blazej
۲
۳
Bartosz Fraczek
Finished
۲۱:۳۰
Petr Vrastil
۱
۳
Jakub Rolik
Finished
۲۱:۳۰
Franciszek Jastrzebowski
۳
۲
Matachowski Bartosz
Finished
۲۱:۳۵
David Jicha
۳
۰
Tomas Vorisek
Finished
۲۱:۴۰
Zdenek Zahradka
۳
۱
Vojtech Dusan
Finished
۲۱:۴۵
Ivo Hladi
۰
۳
Marek Teiml
Finished
۲۱:۵۰
Fabian Sikora
۳
۲
Gracjan Rokita
Finished
۲۲:۰۰
Szostak Michal
۳
۲
Skorupa Jakub
Finished
۲۲:۰۵
Tomas Krejci
۱
۳
Jean-Baptiste Cousin
Finished
۲۲:۱۰
Michal Spalek
۲
۳
Strejc Filip
Finished
۲۲:۱۰
Jakub Rolik
۰
۳
Stanislav Jansa
Finished
۲۲:۲۰
Filip Jakubsky
۰
۳
David Bochnak
Finished
۲۲:۲۵
Gola Blazej
۰
۳
Ucinski Rafal
Finished
۲۲:۳۰
Grzegorz Papciak
۰
۳
Karol Guzy
Finished
۲۲:۳۵
Vojtech Sanc
۰
۳
Vojtech Waldhauser
Finished
۲۲:۴۰
Ivo Hladi
۱
۳
Stanislav Jansa
Finished
۲۲:۵۰
Martin Kocvara
۰
۳
Filip Nemec
Finished
۲۲:۵۵
Tomas Krejci
۰
۳
Vojtech Waldhauser
Finished
۲۳:۱۰
Marek Teiml
۲
۱
Jakub Rolik
inprogress
۲۳:۲۰
Filip Jakubsky
۲
۰
Filip Nemec
inprogress
۲۳:۲۵
Fabian Sikora
۰
۱
Gola Blazej
inprogress
۲۳:۳۰
Szostak Michal
۰
۰
Grzegorz Papciak
inprogress
۲۳:۳۵
  World Ping Pong Point
Skorokhod Sergiy
۲
۳
Zhukov Sviatoslav
Finished
۰۸:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۳
۲
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۰۸:۴۷
Kalynychenko Oleksandr
۱
۳
Zhukov Sviatoslav
Finished
۰۹:۱۷
Skorokhod Sergiy
۳
۰
Volodymyr Kononikhin
Finished
۰۹:۴۷
Kalynychenko Oleksandr
۳
۰
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۱۰:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۲
۳
Zhukov Sviatoslav
Finished
۱۰:۴۷
Skorokhod Sergiy
۳
۲
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۱۱:۱۷
Kalynychenko Oleksandr
۰
۳
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۱:۴۷
Volodymyr Andrievskiy
۳
۱
Zhukov Sviatoslav
Finished
۱۲:۱۷
Kalynychenko Oleksandr
۳
۲
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۲:۴۷
Volodymyr Kononikhin
۱
۳
Kalynychenko Oleksandr
Finished
۱۳:۲۷
Zhukov Sviatoslav
۳
۲
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۳:۵۷
Roiland Dmytro
۳
۰
Manko Viktor
Finished
۱۵:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۱
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۵:۴۷
Serhii Baranovskyi
۳
۰
Manko Viktor
Finished
۱۶:۱۷
Roiland Dmytro
۳
۱
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۶:۴۷
Serhii Baranovskyi
۲
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۷:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۱
۳
Manko Viktor
Finished
۱۷:۴۷
Roiland Dmytro
۳
۱
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۸:۱۷
Serhii Baranovskyi
۳
۲
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۸:۴۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۰
Manko Viktor
Finished
۱۹:۱۷
Serhii Baranovskyi
۳
۰
Roiland Dmytro
Finished
۱۹:۴۷
Manko Viktor
۳
۱
Roiland Dmytro
Finished
۲۰:۱۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۰
Serhii Baranovskyi
Finished
۲۰:۴۷
  Belarus Liga Pro
Lugovskii Sergei Grigorevich
۱
۳
Igor Gaizer
Finished
۰۸:۲۰
Igor Gaizer
۰
۳
Nikolai Muroveiko
Finished
۰۹:۲۰
Vasily Ermolenko
۲
۳
Lugovskii Sergei Grigorevich
Finished
۰۹:۵۰
Lugovskii Sergei Grigorevich
۱
۳
Nikolai Muroveiko
Finished
۱۰:۲۰
Igor Gaizer
۳
۱
Vasily Ermolenko
Finished
۱۰:۵۰
Petr Puzanov
۳
۱
Aleksandr Sidorkov
Finished
۱۲:۲۰
Aleksandr Sidorkov
۰
۳
Andrei Khrameev
Finished
۱۳:۲۰
Petr Puzanov
۲
۳
Andrei Khrameev
Finished
۱۴:۲۰
Petr Kernoga
۳
۰
Vladimir Koshel
Finished
۱۶:۲۰
Logunov Aleksandr Petrovich
۳
۲
Evgenii Gilenkov
Finished
۱۶:۵۰
Vladimir Koshel
۳
۱
Logunov Aleksandr Petrovich
Finished
۱۷:۲۰
Vladimir Koshel
۲
۳
Evgenii Gilenkov
Finished
۱۸:۵۰
Aleksey Zhuk
۳
۲
Ruslan Shafiev
Finished
۲۰:۲۰
Aleksey Zhuk
۱
۳
Dmitrii Romanenko
Finished
۲۲:۲۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید